Kategórie

Odber noviniek

    Obchodné podmienky

 

   Objednávka

   Všetky obdržané elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

   Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného prijatia objednávky v systéme. Prijatie objednávky (alebo jej časti) je potvrdené informačným e-mailom predávajúceho zaslaným na e-mailovú adresu kupujúceho. Objednávka v stave "Prijatá" je považovaná za záväznú pre obe strany, pokiaľ nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Vtedy zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

   Dodacie a platobné podmienky

     Tovar zasielame vo forme dobierky Slovenskou poštou. Úhrada za tovar sa preto realizuje priamo osobne na pošte (dobierkou).

   Všetky ceny v našom e-shope sú zmluvné a konečné (s DPH).

   Platby za doručenie tovaru:

  • Dobierkou / Slovenská pošta / ...2,90 Eur /platí iba pre územie SR/.

 

  • Osobný odber v kamennom obchode na adrese Turzovka Stred č.58 / otvorené v prac.dni od 7,00 hod.  - 16,30 hod. / ...0,- Eur

 

   Pri objednávke nad 30,- Eur poštovné  neplatíte (platí iba pre územie SR).

  O stave objednávky Vás budeme informovať e-mailom.

 

   Storno objednávky

      Kupujúci môže svoju objednávku vziať späť (stornovať) v prípade, že mu ešte nebola oznámená resp. doručená akceptácia objednávky a teda kúpna zmluva nenadobudla platnosť, a to e-mailom na adresu info@superkorenie.sk  poprípade telefonickým kontaktom na č.tel. 0905 581 128 .

     Po nadobudnutí platnosti kúpnej zmluvy je zo strany kupujúceho možné stornovať objednávku po vzájomnej dohode s predávajúcim, pokiaľ objednávka ešte nebola expedovaná.

    Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to aj akceptovanú predávajúcim, v prípade nedodania objednaného tovaru predávajúcim v lehote do 14 dní od lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky.

    Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku, ktorú nie je možné záväzne akceptovať z dôvodu nesprávne uvedených údajov na objednávke, a to najmä chybne uvedený email alebo telefónne číslo kupujúceho.

   Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku, a to aj akceptovanú v prípade, že údaje uvedené kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť alebo odoslať kupujúcemu záväznú akceptáciu objednávky.

 

   Reklamačné podmienky

   Kupujúci je povinný pred prevzatím tovaru na pošte skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky je kupujúci povinný následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri nie je dopravou poškodený. Ak dôjde k poškodeniu tovaru, nasleduje reklamácia poštových služieb, ktorú musí kupujúci predávajúcemu nahlásiť okamžite telefonicky alebo e-mailom, najneskôr však do 24 hodín od doručenia.                               

 

     V prípade reklamácie tovaru, prosím, postupujte nasledujúcim spôsobom:    

     Kupujúci je oprávnený uplatniť nárok zo záruky písomne alebo e-mailom a to bez zbytočného odkladu priamo u predávajúceho, čiže prevádzkovateľa internetového obchodu – Ľuboš Kašik, Stred č.412, 023 54 Turzovka.

    Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:

- označenie reklamovaného tovaru
- dôvod reklamácie
- termín nákupu

- oznam o prijatí reklamácie bude predávajúcim zaslaný kupujúcemu písomne do 3 pracovných dní a vyrozumenie o stave reklamácie do 30 dní odo dňa jej prijatia.

     Kupujúci je povinný spolu s chybným tovarom, predložiť doklad o zaplatení. Kupujúci je povinný ďalej pri reklamácii predložiť chybný tovar vrátane jeho príslušenstva. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, či vrátená peňažná čiastka.

   

   Odstúpenie od zmluvy

   Pokiaľ kupujúci so zakúpeným tovarom nieje spokojný, môže ho predávajúcemu vrátiť bez udania dôvodu, najneskôr však do 14 dní od jeho doručenia - nie však ako zásielku na dobierku. Tovar bude predávajúcim po predchádzajúcej dohode s kupujúcim a po doručení takéhoto tovaru (na adresu prevádzkovateľa - Ľuboš Kašik, Stred č.412, 023 54 Turzovka) prijatý. Zásielku vrátenú ako dobierka predávajúci nepreberie. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, kompletný, v pôvodnom nepoškodenom obale a s dokladom o kúpe, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci. Po prevzatí tovaru bude kupujúcemu vrátená cena tovaru  prevodom na účet, poprípade poštovou poukážkou najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. O úmysle odstúpiť od zmluvy,  je kupujúci predávajúceho povinný informovať vopred e-mailom na info@superkorenie.sk alebo telefonicky na č.tel. 0905 581 128 .

     Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete na:  http://www.superkorenie.sk/cms.php?id_cms=13

 

   Orgán dozoru:

 Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

 Predmestská 71, P.O. Box B-89

 011 79  Žilina 1

 E-mail: za@soi.sk

 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

 Palárikova 1156

 022 01 Čadca

 E-mail: ca.sekretariat@uvzsr.sk

 

 Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca

 Horná 2483, pošt. pr. 45       

 022 01 Čadca

 E-mail: Riaditel.CA@svps.sk

 

 

   Ochrana osobných údajov

  Kupujúci uvádza pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého bydliska/sídlo, PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH, adresu elektronickej pošty, číslo telefónu.

  Vyplnením registračného formulára dáva kupujúci súhlas predávajúcemu k spracovaniu a archivovaniu osobných údajov. Slúžia iba pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.

  Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov  a § 34 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.  Zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb. Kupujúci ako dotknutá osoba odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí v súlade s čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a § 34 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, aby predávajúci a ním oprávnené osoby spracúvali a uchovávali jeho osobné údaje uvedené v registrácii a vo všetkých dokumentoch (informačných systémoch) súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom/konaním.
Tento súhlas platí počas trvania zmluvy ako aj následnej archivácie predložených osobných materiálov a dokumentov.
Kupujúci zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a § 34 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov a že kupujúci má právo písomne svoj súhlas odvolať.

  Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne zrušiť zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom predávajúci /správca osobných údajov/ tieto osobné údaje neodkladne vymaže z databázy internetového obchodu. Kontaktný email: info@superkorenie.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Recepty